logo medycyna tropikalna

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY
Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej

Problemy zdrowotne uczestników operacji wojskowych oraz działania medycyny prewencyjnej na współczesnym teatrze działań

Współczesne operacje wojskowe realizowane są w ciężkich warunkach klimatycznych i sanitarnych, często odmiennych dla uczestników działań, zwłaszcza pochodzących ze strefy klimatu umiarkowanego. Żołnierze Polskich Kontyngentów Wojskowych biorą udział w misjach pokojowych i stabilizacyjnych organizacji międzynarodowych (UN, EU, NATO) od ponad 50 lat. Są rodzajem długoterminowych podróżników (long-term travelers), stacjonujących w krajach Trzeciego Świata przez okres wielu miesięcy. Są również największą grupą zawodową Polaków realizujących zadania mandatowe w określonym czasie pod różnymi szerokościami geograficznymi. Miejsca dyslokacji naszych żołnierzy charakteryzują się eskalacją konfliktów zbrojnych, zmiennymi warunkami klimatycznymi oraz niskim poziomem sanitarnohigienicznym. Te trzy elementy determinują występowanie rozmaitych chorób i urazów. Służba wojskowa w strefie działań wojennych wiąże się z ryzykiem powstania obrażeń ciała w następstwie urazów bojowych i niebojowych. Jest również czynnikiem stresogennym, mającym wpływ na powstawanie zaburzeń psychicznych. Ciężkie warunki klimatyczne przyczyniają się do wzrostu zachorowalności na choroby układu oddechowego, choroby skóry i urazy cieplne. Złe warunki sanitarne prowadzą do występowania zakaźnych i pasożytniczych chorób przewodu pokarmowego, chorób transmisyjnych i odzwierzęcych. Znajomość działań z zakresu medycyny prewencyjnej, mogących zapobiec powstawaniu chorób infekcyjnych i nieinfencyjnych oraz urazów jest jednym z podstawowych zadań, jakie stoją przed personelem medycznym operacji wojskowych. Prawidłowo prowadzona profilaktyka zdrowotna i osłona przeciwepidemiczna wojsk w warunkach operacyjnych, a także sprawnie działający wywiad medyczny są kluczem do sukcesu każdej misji wojskowej. Posiadanie kompletnej wiedzy na temat aktualnej sytuacji epidemiologicznej i zagrożeń zdrowotnych w miejscach stacjonowania wojsk powinno odbywać się poprzez czynne uczestnictwo w operacjach wojskowych i zdobywanie doświadczeń na teatrze działań. Pozyskiwanie wiedzy wirtualnej, wyłącznie za pomocą środków masowego przekazu (Internet) i bezgraniczne wzorowanie się na możliwościach amerykańskiej służby zdrowia jest nic nie wnoszącym dla procesów analitycznych kopiowaniem danych, w żaden sposób nie przystających do sił i środków oraz możliwości wykonawczych służby zdrowia Wojska Polskiego. Jeżeli nie będziemy korzystać z wiedzy i doświadczenia tych, którzy poprzez wielokrotne uczestnictwo w operacjach wojskowych poza granicami państwa, o ich zabezpieczeniu medycznym i aktualnych potrzebach wiedzą prawie wszystko, jeśli istniejące problemy będą rozwiązywać osoby, które misji wojskowych nigdy nie widziały na oczy, wiarygodność i skuteczność przedsięwzięć związanych z prawidłowym funkcjonowaniem służby zdrowia na teatrze działań będzie zmierzała donikąd. Książka ta jest dedykowana wszystkim, którzy chcą poznać rzeczywiste, a nie hipotetyczne problemy zdrowotne żołnierzy pełniących służbę poza granicami państwa, a także tym, którzy mają realny wpływ na zabezpieczenie medyczne operacji wojskowych na etapie planowania, ale z różnych względów nigdy nie było im dane zobaczyć, jak takie operacje wyglądają w rzeczywistości.